Privacy

Privacyverklaring Schoonheids- en pedicuresalon Karin Hoogendoorn

Schoonheids – en pedicuresalon Karin Hoogendoorn, gevestigd aan Van Hoornekade 203, 3554 AV, Utrecht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Ten behoeve van uitvoering van onze dienstverlening aan cliënt bij schoonheids- en pedicurebehandelingen worden persoonlijke gegevens in onze administratie vastgelegd. Ze zijn door cliënt aan ons verstrekt en zijn voor intern gebruik. Het betreft de volgende gegevens:

  • Persoons- en contactgegevens: naam, adres, woonplaats, geslacht, geboortedatum, telefoonnummer, e-mailadres. Deze gegevens worden vastgelegd ten behoeve van uitvoering van de overeenkomst en voor contactmogelijkheden over afspraken en de te verrichten behandelingen. Als cliënt daarvoor toestemming heeft gegeven dan wordt het e-mailadres tevens gebruikt voor toezending van de nieuwsbrief waarin mededeling wordt gedaan van aanbiedingen en nieuwtjes.
  • Bijzondere persoonsgegevens, medische gegevens en/of leefstijlgegevens. Deze gegevens worden vastgelegd afhankelijk van de behandeling 1) of producten in verband met contra-indicaties.
  • Bijzondere persoonsgegevens, BSN-nummer en geboortedatum. Deze gegevens worden vastgelegd indien noodzakelijk voor declaratie bij een zorgverzekeraar.
  • Historie van behandelingen en producten. Deze gegevens worden vastgelegd ter verbetering van de dienstverlening en voor intern gebruik van verkoopstatistieken.
  1. Voor specifieke behandelingen worden bijzondere persoonsgegevens vastgelegd, alle in relatie tot de behandeling. Bij sommige behandelingen wordt vooraf een informed-consent formulier ingevuld waarop dit specifiek wordt vermeld en toestemming wordt gevraagd.
  • Voor IPL-behandelingen worden in de behandelapparatuur de volgende specifieke gegevens vastgelegd: naam, adres, geboortedatum, huidtype, haartype. Deze gegevens worden vastgelegd ter voorkoming van verkeerde systeeminstellingen bij de cliënt en in verband met contra-indicaties.
  • Voor PMU-behandelingen worden vastgelegd: behandelhistorie en gegevens van medische aard. Deze gegevens worden vastgelegd ter afstemming van de behandeling op de medische toestand in verband met contra-indicaties. Er worden foto’s van het behandelgebied gemaakt voor en na de behandeling in verband met kwaliteitscontrole en garantiebepalingen. Voor gebruik van foto’s als voorbeeldmateriaal of marketingdoeleinden wordt apart toestemming gevraagd.
  • Voor pedicurebehandelingen worden vastgelegd: behandelhistorie en gegevens van medische aard. Deze gegevens worden vastgelegd ter afstemming van de behandeling op de medische toestand en in verband met contra-indicaties.

Opslag en toegankelijkheid derden

De persoonsgegevens worden opgeslagen in de basisadministratie en in het back-upsysteem, alles in eigen beheer. Ze zijn toegankelijk voor medewerkers en administratie van de schoonheidssalon, met allen is contractueel vastgelegd zich te houden aan het privacy beleid. Met bedrijven die cliënt-gegevens verwerken in onze opdracht (e-mail, website) of toegang hebben tot (leverancier administratiesysteem), sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van de cliënt-gegevens. De schoonheidssalon blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Schoonheidssalon Karin Hoogendoorn verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Bewaartermijn

De persoonsgegevens en behandel- en verkoophistorie worden gedurende de gehele behandelperiode bewaard tot uiterlijk twee jaar na de laatste behandeling. Daarna worden ze anoniem gemaakt (personalia worden verwijderd) en volgens fiscale richtlijnen nog vijf jaar bewaard.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Schoonheidssalon Karin Hoogendoorn en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een andere, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@schoonheidssalonkarinhoogendoorn.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Cookies, of vergelijkbare technieken

Schoonheidssalon Karin Hoogendoorn gebruikt alleen technische, functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Schoonheidssalon Karin Hoogendoorn neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op , telefonisch (030-244 01 59) of via info@schoonheidssalonkarinhoogendoorn.nl.

Schoonheidssalon Karin Hoogendoorn wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons